IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 2017 – MOST ILYEN FELTÉTELEKKEL IGÉNYELHETI A HAVI KÖZEL 40 EZER FORINTOT!

Hirdetés:

Jogosult rá az a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki megélhetési jövedelemmel nem rendelkezik.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 80 %-a, ( jelenleg: 22.800 Ft) d) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 95 %-a, (jelenleg: 27.075 Ft) e) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 130 %-a, (jelenleg: 37.050 Ft). Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/E §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást.

Az időskorúak járadéka a megélhetési jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017. évben 28.500 Ft) : a) a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 80 %-a, ( jelenleg: 22.800 Ft) b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 95 %-a, (jelenleg: 27.075 Ft) c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 130 %-a, (jelenleg: 37.050 Ft).

JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE AHAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

jogosultsagi-feltetel

JOGOSULT RÁ AZ A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLY, AKI MEGÉLHETÉSI JÖVEDELEMMEL NEMRENDELKEZIK.

A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL AKKOR NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÉLHETÉS, HA : a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017. évben 28.500 Ft ) 80 %-át, a 22.800 Ft-ot nem haladja meg, b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb egyedülálló személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95 %-át, a 27.075 Ft-ot, c) az egyedülálló 75. életévét betöltött személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, a 37.050 Ft-ot.

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATA : az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. AZ AKTÍV KORÚAKELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK A NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉRE TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN a járási hivatal a döntés jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, ILLETVE A FOLYÓSÍTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA A SZEMÉLY a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik c) tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, d) az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.

igenybenyujtas-formaja

Hirdetés:

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a Kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez szükséges nyomtatvány: 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, mely az igénylés helyén szerezhető be. Mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.

folyositas

A megállapított időskorúak járadékát utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

HA AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT JOGOSULT SZEMÉLY LAKÓHELYE AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATTMEGVÁLTOZIK, a változást 15 napon belül be kell jelenteni. A változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakóhelyen az ellátást kérelmezni kell. Ha az időskorúak járadékára való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az időskorúak járadékára való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától állapítja meg, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják. ( Így az ellátás folyósításában a folytonosság megmarad!)

HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBB ÖSSZEGE VÁLTOZIK, akkor az időskorúak járadékának összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. ( 2017. évben nem változott.)

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

fellebbezes

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL lehet előterjeszteni.

AZ IDŐSKORÚAK IRÁNTI IGÉNY ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI hatáskör. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

ellatasra-jogosultak

Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy

megjegyzes

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

az-igeny-benyujtasanak-helye

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak

Hirdetés:

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.